EKO SPARTHERM

Drewno jest określone przez naukę najlepszym naturalnym energetykiem na ziemi.  Stan równowagi emisji dwutlenku węgla do produkcji tlenu jest równy ZERO ponieważ: żyjące liście drzewa z DWUTLENKU WĘGLA (CO2) w procesie fotosyntezy tworzą TLEN, a podczas spalania drewna wytworzy tyle CO2 ile było w stanie wytworzyć tlenu za życia! Przy użyciu wkładów o bardzo wysokiej sprawności jesteśmy w stanie idealnie wykorzystać naturę do ekologicznego ogrzewania domów. Uwaga: jeżeli nie wykorzystamy drewna do ogrzewania to w procesie naturalnej degradacji (butwienia) zostanie wytworzone CO2 w ilości takiej jak w procesie palenia! Każde inne przetwarzanie drewna naturalnego będzie opiewało o wielki ślad węglowy i znaczne degradowanie środowiska.  Z powyższych powodów drewno: było, jest i będzie najbardziej ekologicznym i naturalnym źródłem ogrzewania domów.   

Ekoprojekt/ECODESIGN od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje w całej Polsce i całej Unii Europejskiej!  Podjęte w 2014 roku prace nad ustawami o ekologicznych źródłach energii zostały przyjęte przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej i mieliśmy jako Polska 8 lat czasu na dostosowanie się do założeń ustawowych. Z dniem 1 Stycznia 2022 roku teoretycznie zostały wyeliminowane z użytku wszystkie niskosprawne urządzenia grzewcze które emitują niekorzystne spaliny i emisję dla środowiska. Spartherm ma tak zaprojektowane urządzenia że emisja cząstek jest nawet dziesięciokrotnie niższa od założeń Ekoprojektu! Wszystkie oferowane produkty Spartherm spełniają najnowsze normy oraz spełniały już wiele lat wcześniej.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. tzw. EKOPROJEKT

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. od dnia 1 stycznia 2022 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania (kominki i piece kominkowe na drewno o nominalnej mocy cieplnej 50 kW lub mniejszej) wprowadzane do obrotu lub użytkowania będą musiały spełniać́ następujące wymogi:

  • Sezonowa efektywność́ energetyczna ogrzewania pomieszczeń́ przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujące paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów nie może być́ niższa niż̇ 65 % (Sezonowa efektywność energetyczna 65% odpowiada 75% sprawności.)
  • Emisje cząstek stałych (PM) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają̨ 40 mg/m3 przy 13 % O2 przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III lub 5 g/kg (suchej masy) przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub 2,4 g/kg (suchej masy) w przypadku biomasy.
  • Emisje organicznych związków gazowych (OGC) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe nie mogą̨ przekraczać́ następujących wartości: emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż̇ drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają̨ 120 mgC/m3 przy 13 % O2.
  • Emisje tlenku węgla (CO) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe nie mogą̨ przekraczać́ następujących wartości: emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż̇ drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają̨ 1 500 mg/m3 przy 13 % O2.
  • Emisje tlenków azotu (NOx) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania i z kuchenek wykorzystujących biomasę̨ nie przekraczają̨ 200 mg/m3 wyrażanych jako NO2 przy 13 % O2.

Link z prawną ustawą Unii Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1185

Wymogi dotyczące informacji o produkcie

Od dnia 1 stycznia 2022 r. w instrukcjach obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów umieszczane są̨ następujące informacje:

  • informacje techniczne zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III i przedstawiające niektóre istotne dane wskazane w tabeli;
  • wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie muszą być́ stosowane podczas montażu, instalacji lub konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczeń́ na paliwo stałe;
  • istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub unieszkodliwiania po upływie okresu przydatności do użycia.

Wg Ekoprojektu jest to konieczna i wystarczająca dokumentacja stwierdzająca zgodność danego produktu z Ekoprojektem. Nie jest wymagane przedstawienie dokumentacji z badań laboratoryjnych. Badania są do dyspozycji w jednostkach akredytacyjnych instytutów prowadzących badania i certyfikację urzędową w Unii Europejskiej. 

W dniu 10 marca 2017 Komisja określiła jakie testy laboratoryjne zgodnie z Ekoprojektem muszą być przeprowadzane zgodnie z normami EN 16510:2013 oraz CEN/TS 15883:2009 (Komunikat Komisji Europejskiej 2017/C 076/02 z dnia 10.3.2017).

Zwracamy uwagę na Art. 7 Rozporządzenia (Ekoprojekt), który mówi o możliwości wprowadzenia przez Komisję bardziej surowych wymogów Ekoprojektu w odniesieniu do efektywności energetycznej oraz parametrów emisji, w wyniku przeglądu Ekoprojektu planowanego do dnia 1 stycznia 2024 r.

Równocześnie Komisja w ramach przeglądu Rozporządzenia, do dnia 22 sierpnia 2018 r. oceni czy należy wprowadzić certyfikację zewnętrzną w odniesieniu do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

W chwili obecnej (tj. do dnia 01 stycznia 2022 r.) normami technicznymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi dopuszczenie do obrotu pieców i wkładów kominkowych są wyłącznie normy EN 13240 i EN 13229.

W okresie przejściowym tj. w latach 2018 – 2022 kraje członkowskie mają czas na wdrożenie Rozporządzenia, a producenci na dostosowanie swoich produktów do wymagań Ekoprojektu. Od dnia 01 stycznia 2022 przestaną obowiązywać krajowe normy dotyczące kominków. Zostaną one zastąpione przez Ekoprojekt.

 

Spartherm i EcoDesign

Podczas Międzynarodowych Targów Kominkowych w roku 2018 wyłonione zostały paleniska o najniższych parametrach emisji pyłów PM (ekoprojekt dopuszcza paleniska < 40 mg/m³). Wkład kominkowy Spartherm Arte F-1Vh emituje tylko 4,3 mg/m³ i jest to urządzenie które wygrywa światowy ranking w tej klasie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że firma SPARTHERM jest zdecydowanym liderem w dziedzinie EKO KOMINKÓW, spośród 48 zgłoszonych palenisk, aż 15 to paleniska firmy SPARTHERM. Na stronie internetowej Świata Kominków możecie Państwo znaleźć pełną listę wszystkich palenisk.

Dziękujemy za Państwa zaufanie i docenienie naszej pracy nad najlepszymi konstrukcjami palenisk na drewno na świecie.

 

Federalne rozporządzenie o ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza Clear-Air.

Co należy uwzględnić w przypadku posiadania lub przy zakupie nowej instalacji paleniskowej?

Wszystkie oferowane aktualnie wkład Spartherm spełniają bardzo rygorystyczne normy spalin potwierdzone poprzez niezależne ośrodki badawcze. Wszystkie paleniska zostały zbadane na stanowiskach pomiarowych i każdy z palenisk posiada wyniki badań BImSchV które mówią że spełnione są wymagania określone w rozporządzeniu na zawartość CO: 4000 mg/Nm3, pył: 150 mg/Nm3. Proszę zwrócić przy tym uwagę na obowiązek potwierdzenia do końca 2013 roku. Alternatywny wyjątek ma miejsce, jeśli instalacje osiągają wartości emisji CO poniżej 1500 mg/Nm3.

Dokumentacja typu paleniska.
Do oceny komory spalania lub pieca kominkowego przedłożone powinny zostać takie dokumenty, jak np.:
• dowody zakupu lub umowy instalacji kominkowej,
• instrukcja montażu i obsługi z protokołem uruchomienia,
• deklaracja zgodności,
• tabliczka znamionowa (oryginalna najklejka VIN).
W razie wątpliwości ważna jest tabliczka znamionowa. Ponieważ jednak często jej odczytanie nie jest łatwe, po uzgodnieniu z kominiarzem pomocne mogą być również inne dokumenty.

Potwierdzenie emisji dla istniejących instalacji.
Potwierdzenie może być przedłożone w postaci zaświadczenia producenta dotyczącego wyników homologacji. Urządzenia, dla których potwierdzone zostały w ten sposób emisje CO poniżej 4000 mg/Nm3 i emisje pyłów poniżej 150 mg/Nm3, zwolnione są z dalszych nakazów federalnego rozporządzenia o ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza (BImSchV). Potwierdzenie możliwe jest najprościej za pośrednictwem bazy danych, w której spełnienie wymagań zostało odnotowane na podstawie wyników homologacji. Ta baza danych znajduje się na stronie internetowej www.hki-online.de, w punkcie menu „Feuerstättendatenbank“ (“Baza danych palenisk”). Urządzenia, które spełniają wymagania I stopnia rozporządzenia BImSchV, mogą być eksploatowane nadal bez nakazów.

Komory spalania lub piece kominkowe bez potwierdzenia.
Jeżeli dla danej komory spalania lub pieca kominkowego brak potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących emisji, rozporządzenie BImSchV nakazuje przeprowadzenie modernizacji. Termin, do którego należy przeprowadzić tę modernizację, zależy od wieku paleniska. Również w tym celu można sięgnąć do dokumentów wymienionych w punkcie 3.1. Najstarsze urządzenia firmy Spartherm pojawiły się na rynku w roku 1986. Homologowane urządzenia w tym wieku wolno jeszcze eksploatować bez zmian, bez potwierdzenia emisji do końca 2021 roku. Dla urządzeń wyprodukowanych po roku 1995 modernizacja zalecana jest najpóźniej do końca 2024 roku.

Wyjątki w zakresie obowiązku potwierdzenia
Przewidziane zostały następujące wyjątki od obowiązku potwierdzenia:
– używane niezarobkowo kuchnie i piekarniki o znamionowej mocy cieplnej poniżej 15 kW.
– otwarte kominki
– piece kąpielowe
– zwykłe piece kaflowe
– instalacje paleniskowe pojedynczych pomieszczeń w jednostkach mieszkaniowych, które zaopatrywane są w ciepło wyłącznie przez te instalacje
– kominki i piece, które wybudowane zostały przed rokiem 1950 („piece historyczne“)
W tych przypadkach federalne rozporządzenie o ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza (BImSchV) nie przewiduje obowiązku modernizacji.

Czynności modernizacyjne
W ramach modernizacji przewiduje się dodatkowe wyposażenie instalacji w urządzenie zmniejszające emisję pyłów, jak na przykład oferowany separator Airbox. Alternatywnie należy wymienić palenisko na nowe, które w przypadku modernizacji przed rokiem 2015 osiąga 1., a po roku 2015 2. stopień określony przez federalne rozporządzenie o ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza (BImSchV).

Rozporządzenie BImSchV. stopień II
Nowoinstalowane urządzenia muszą od roku 2015 spełniać wymagania 2. stopnia. Wymagania te nie obowiązują z mocą wstęczną – łącznie z wykonanymi do tego momentu instalacjami.

Nowość od roku 2011: BlmSchV. stopień II Informacje dotyczące naszych modeli zostały podane na następnych stronach. Można przeczytać je również w bazie danych palenisk („Feuerstättendatenbank“).

Ekologiczny czynnik R32 dla pomp ciepła i klimatyzacji

10 lat przed ustawodawstwem

Jako lider na rynku, Daikin angażuje się na rzecz opracowywania systemów, które poprawiają poziomy komfortu i mają mniejszy wpływ na środowisko, w których efektywność energetyczna i wybór czynnika chłodniczego mają kluczowe znaczenie. I właśnie z tą myślą, pod koniec
2012 roku firma Daikin wprowadziła na rynek w Japonii pierwszy na świecie klimatyzator na czynnik chłodniczy R-32. Od tamtego czasu zainstalowano już kilka milionów tych urządzeń. Następnie modele na czynnik chłodniczy R-32 wprowadzono także w innych krajach, takich jak Australia, Nowa Zelandia, Indie, Tajlandia, Wietnam, Filipiny, Malezja, Indonezja i w 2013 roku także w Europie.

Czy wiesz, że…?
Nowe Rozporządzenie UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych 517/2014 zakazuje stosowania części czynników chłodniczych w niektórych
zastosowaniach. W przypadku klimatyzatorów typu split o ładunku czynnika poniżej 3 kg, stosowanie R-410A zostanie zakazane od 2025 roku, obowiązkowe staną się czynniki chłodnicze o wartości GWP poniżej 750. Czynnik chłodniczy R-32 jest na to idealną odpowiedzią, firma Daikin już wprowadziła modele na czynnik chłodniczy R-32 – 10 lat przed wprowadzeniem przepisów – ponieważ im szybciej branża zacznie stosować czynniki chłodnicze o mniejszym współczynniku GWP, tym szybciej zmniejszy się wpływ emisji HFC na środowisko.

W dniach 5-7 lutego w Kopenhadze ponad 500 gości z całej Europy wzięło udział w pierwszej prezentacji systemów VRV na czynnik R-32. Podczas konferencji firma Daikin przedstawiła w skrócie najważniejsze postępy poczynione dla obniżenia oddziaływania systemów freonowych na środowisko, które wspierają dążenie firmy do osiągnięcia swego celu neutralności CO2 do roku 2050. Podczas konferencji zaprezentowano całą gamę nowych produktów oraz inicjatyw, w tym system mini VRV 5 o wysokiej efektywności, niskim wskaźniku GWP oraz pionierski schemat L∞P by Daikin, w którym następuje ponowne wykorzystanie czynników chłodniczych w nowych systemach VRV.
W szeregu prelekcji informacyjnych, warsztatów i wystaw pod hasłem “Wspólne tworzenie zrównoważonej przyszłości”, przedstawiono bogatą gamę produktów i usług, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2 i pomagają unikać wyczerpywania zasobów naturalnych.
Nowe produkty, takie jak nowy system VRV 5 o wskaźniku GWP niższym o ponad 71% względem serii na czynnik R410A. Innowacyjne rozwiązanie L∞P by Daikin – odzyskiwania dotychczasowego czynnika chłodniczego i jego ponownego wykorzystania, sprawia to że czynnik pozostaje w tzw. obiegu zamkniętym, bez ryzyka i konieczności utylizacji. Wśród prezentowanych innowacji znalazło się również stosowanie inteligentnych sterowników, takich usługa jak Daikin Cloud.
Podczas konferencji przedstawiono również obszerny przegląd narzędzi do serwisu na obiektach, oprogramowania wspierającego projektowanie oraz uproszczeń stosowanych w logistyce oferowanych poprzez dedykowany portal klienta, co zapewnia “wsparcie 360°”, jakie firma Daikin oferuje swym partnerom biznesowym.
Nie bez przyczyny na miejsce spotkania wybrano Kopenhagę która w 2014 roku otrzymała tytuł „Europe’s Green Capital” (Zielona stolica Europy). W ramach spotkania zadbano również o inne pro-ekologiczne aspekty. Koncepcja “Green Experience” objęła między innymi współprace podczas konferencji bez użycia papieru, korzystanie z lokalnego transportu publicznego oraz wykorzystanie lokalnie dostarczanej żywności. Cała emisja CO2 spowodowana przybyciem i wyjazdem uczestników została skompensowana przez firmę Daikin, czyniąc to wydarzenie całkowicie neutralnym pod względem emisji CO2 . Datki na cele tych rekompensat są przekazywane na projekt w Radżastanie, w Indiach, w celu wspierania farmerów wysyłających swe odpady rolnicze do instalacji biomasy wytwarzającej energię, redukując emisję CO2 i przyczyniając się do stworzenia większej liczby miejsc pracy.

Firma Daikin jest znana globalnie z jej pionierskiego podejścia do problematyki opracowywania produktów oraz z niezrównanej jakości i wszechstronności jej zintegrowanych rozwiązań. Dzięki ponad 90-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji w zakresie technologii ogrzewania i chłodzenia, firma Daikin jest liderem rynku w dziedzinie technologii pomp ciepła. Daikin VRV i Daikin Altherma są najczęściej sprzedawanymi systemami pomp ciepła w Europie, uzyskując do dnia dzisiejszego liczbę 500 000 dostarczonych systemów.

Panele Fotowoltaiczne posiadają opłatę recyklingową.

Bruk Bet Fotowoltaika produkcji Polskiej

Jako jedna z najlepszych produkcji światowych firma Bruk Bet Fotowoltaika wraz ze sprzedażą paneli opłaca całkowity koszt ich utylizacji. Wszelkie normy i założenia certyfikacyjne są spełnione i po zużyciu elementów PV można je oddać do utylizacji bez dodatkowych opłat. Komponenty składowe: folia EVASA, 3M, uszczelki, aluminium, szkoło, krzem, okablowanie.

Cart