EKO SPARTHERM

Ekoprojekt 2022 już niedługo będzie obowiązywał w całej Polsce! Wszystkie oferowane produkty Spartherm spełniają w/w normy oraz spełniały już wiele lat wcześniej. Z dniem 1 Stycznia 2022 roku wg projektu zostaną wyeliminowane wszystkie niskosprawne urządzenia grzewcze które emitują niekorzystne spaliny dla środowiska. Spartherm ma tak zaprojektowane urządzenia że emisja cząstek jest nawet dziesięciokrotnie niższa od założeń Ekoprojektu!

Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. tzw. EKOPROJEKT

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. od dnia 1 stycznia 2022 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania (kominki i piece kominkowe na drewno o nominalnej mocy cieplnej 50 kW lub mniejszej) wprowadzane do obrotu lub użytkowania będą musiały spełniać́ następujące wymogi:

  • Sezonowa efektywność́ energetyczna ogrzewania pomieszczeń́ przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujące paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów nie może być́ niższa niż̇ 65 % (Sezonowa efektywność energetyczna 65% odpowiada 75% sprawności.)
  • Emisje cząstek stałych (PM) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają̨ 40 mg/m3 przy 13 % O2 przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III lub 5 g/kg (suchej masy) przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub 2,4 g/kg (suchej masy) w przypadku biomasy.
  • Emisje organicznych związków gazowych (OGC) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe nie mogą̨ przekraczać́ następujących wartości: emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż̇ drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają̨ 120 mgC/m3 przy 13 % O2.
  • Emisje tlenku węgla (CO) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe nie mogą̨ przekraczać́ następujących wartości: emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż̇ drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają̨ 1 500 mg/m3 przy 13 % O2.
  • Emisje tlenków azotu (NOx) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania i z kuchenek wykorzystujących biomasę̨ nie przekraczają̨ 200 mg/m3 wyrażanych jako NO2 przy 13 % O2.

Wymogi dotyczące informacji o produkcie

Od dnia 1 stycznia 2022 r. w instrukcjach obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów umieszczane są̨ następujące informacje:

  • informacje techniczne zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III i przedstawiające niektóre istotne dane wskazane w tabeli;
  • wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie muszą być́ stosowane podczas montażu, instalacji lub konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczeń́ na paliwo stałe;
  • istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub unieszkodliwiania po upływie okresu przydatności do użycia.

Wg Ekoprojektu jest to konieczna i wystarczająca dokumentacja stwierdzająca zgodność danego produktu z Ekoprojektem. Nie jest wymagane przedstawienie dokumentacji z badan laboratoryjnych.

W dniu 10 marca 2017 Komisja określiła jakie testy laboratoryjne zgodnie z Ekoprojektem muszą być przeprowadzane zgodnie z normami EN 16510:2013 oraz CEN/TS 15883:2009 (Komunikat Komisji Europejskiej 2017/C 076/02 z dnia 10.3.2017).

Zwracamy uwagę na Art. 7 Rozporządzenia (Ekoprojekt), który mówi o możliwości wprowadzenia przez Komisję bardziej surowych wymogów Ekoprojektu w odniesieniu do efektywności energetycznej oraz parametrów emisji, w wyniku przeglądu Ekoprojektu planowanego do dnia 1 stycznia 2024 r.

Równocześnie Komisja w ramach przeglądu Rozporządzenia, do dnia 22 sierpnia 2018 r. oceni czy należy wprowadzić certyfikację zewnętrzną w odniesieniu do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

W chwili obecnej (tj. do dnia 01 stycznia 2022 r.) normami technicznymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi dopuszczenie do obrotu pieców i wkładów kominkowych są wyłącznie normy EN 13240 i EN 13229.

W okresie przejściowym tj. w latach 2018 – 2022 kraje członkowskie mają czas na wdrożenie Rozporządzenia, a producenci na dostosowanie swoich produktów do wymagań Ekoprojektu. Od dnia 01 stycznia 2022 przestaną obowiązywać krajowe normy dotyczące kominków. Zostaną one zastąpione przez Ekoprojekt.

Pracujemy intensywnie nad dostosowaniem dokumentacji technicznej do wymogów Ekoprojektu, uaktualnione instrukcje obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz na strony internetowe będą sukcesywnie publikowane.

 

 

Podczas Międzynarodowych Targów Kominkowych KOMINKI 2018 wyłonione zostały paleniska o najniższych parametrach emisji pyłów PM (ekoprojekt dopuszcza paleniska < 40 mg/m³), tymczasem nasz wkład kominkowy Arte F-1Vh emituje tylko 4,3 mg/m³ ‼

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że firma SPARTHERM jest zdecydowanym liderem w dziedzinie EKO KOMINKÓW, spośród 48 zgłoszonych palenisk, aż 15 to paleniska firmy SPARTHERM. Na stronie internetowej Świata Kominków możecie Państwo znaleźć pełną listę wszystkich palenisk.

Dziękujemy za Państwa zaufanie i docenienie naszych WKŁADÓW KOMINKOWYCH.

Cart